Navigácia

 • Príhovor rodičom a žiakom

  Príhovor rodičom a žiakom

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Prajeme Vám v tomto mimoriadnom čase,  aby ste mali dostatok času na stíšenie a pokojné načúvanie odkazu, ktorý nám Pán v týchto dňoch vysiela. „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť na veky.“( Jn 11,25). Príjemné rodinné prežitie veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania, pokoja, zdravia, šťastia, lásky.

  Plne si uvedomujeme zložitosť týchto dní pre Vás, preto by sme Vám chceli vysloviť úprimné a veľké poďakovanie.

  Ďakujeme Vám, rodičia, že sa stali trochu učiteľmi. Mnohí, aj napriek svojej zaneprázdnenosti, pomáhali svojím deťom – najmä tým mladším, tým,  ktorí majú s učením trošku problém alebo sú menej sústredení. Ďakujeme rodičom z viacdetných rodín, ktorým pribudlo veľa starostí so zabezpečovaním domácej prípravy.

  Ďakujeme Vám, milí žiaci, že ste sa postupne naučili  pracovať v online prostredí, zapracovali na svojej zodpovednosti, naučili sa spolupracovať s učiteľmi. Viacerým to ide výborne. Povzbudzujeme Vás, aby ste nezanedbávali domáce vzdelávanie a čo najviac sa spoliehali na seba a svoju zodpovednosť. Aby raz, keď sa opäť stretneme v škole, ste preukázali, čo všetko ste dokázali a že ste sa veľmi snažili. 

  Iba spoločným úsilím sa nám podarí primerane zvládnuť učenie v podmienkach, v ktorých sa nachádzame. Je to zároveň príležitosť rozvíjať u detí väčšiu samostatnosť, zodpovednosť, čitateľskú gramotnosť. Spojme preto svoje sily, lebo nás čaká ešte dlhá cesta.  

  Prajeme všetkým zainteresovaným veľa energie, trpezlivosti, pokoja a Božích milostí.

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  vzhľadom k predĺženiu prerušenia vyučovania do odvolania, máte možnosť vybaviť si neodkladné náležitosti v škole v budove pre 5. - 9. ročník  v pondelok a stredu v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. V prípade potreby volajte na otvorenie budovy  na tel. číslo 041/43 76 101.

  Zároveň Vás prosíme o doručenie dokladov k darovaní 2% v tomto čase alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle 0911 250 927. Ak ste sa rozhodli darovať škole 2% -  ĎAKUJEME!

 • Spojme sa v modlitbe

  Spojme sa v modlitbe

  Združenie katolíckych škôl Slovenska pozýva všetkých žiakov a zamestnancov cirkevných škôl zapojiť sa do spoločného duchovného programu prostredníctvom online internetového vysielania počas nastávajúceho Veľkého týždňa.

  Pondelok 6.4. 10:30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

  Utorok 7.4. 10:30 Krížová cesta pre žiakov (obetovaná za zastavenie pandémie)

  Streda 8.4. 10:30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

  Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ .

 • Vzdelávanie online

  Vzdelávanie online

  Milí žiaci, milí rodičia,

  informujeme vás o pravidlách, dôležitých pri vzdelávaní online.
  Vzdelávanie týmto spôsobom je porovnateľné so vzdelávaním v škole -  práca žiakov sa kontroluje, hodnotí, klasifikuje. Preto vás chceme upozorniť, že úlohy je potrebné vypracovávať v určenom čase podľa pokynov,  spravidla v ten deň, na ktorý je daná úloha pridelená.

  Úlohy budú zadávané prostredníctvom edupage na každý deň podľa rozvrhu vždy do 8.00 h. To znamená, že o 8.00 h budete vedieť, aké úlohy máte na daný deň. Na vzdelávanie sa však budú využívať aj iné edukačné portály (bezkriedy.sk, taktik.sk, alfbook.sk, kozmix.sk, anglictina.iedu.sk, ....). Vzdelávanie niektorých predmetov vyžaduje aj iné funkcie, ktoré prostredie edupage neumožňuje. Úlohy je potrebné vypracovávať v ten deň, na ktorý je daná úloha pridelená. Po vypracovaní úlohy je potrebné poslať učiteľovi spätnú väzbu - podľa pokynov učiteľa (obrázok na mail, vypracovaný PL, vyplnený online test, ...). Po ukončení úlohy prosím odkliknite, že je úloha vybavená, aby učiteľ videl, že ste si úlohu splnili (aj ak ide napr. o pozeranie prezentácie, vzdelávacieho videa, ...).

  Bližšie informácie o práci v edupage získate na stránke https://help.edupage.org/.

  V prípade potreby kontaktujte svojho učiteľa .

 • Oznámenie o predĺžení prerušenia vyučovania

  Oznámenie o predĺžení prerušenia vyučovania

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 až do odvolania. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Školy zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9 (monitor), ktorý píšu žiaci deviateho ročníka. 

  Zápis žiakov do základných škôl by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla bez osobnej prítomnosti detí. O presnom dátume a čase  vás ešte budeme informovať.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

  Rozhodnutie__ministra_SVVaS_SR_26_3_2020.pdf

 • Oznámenie o prerušení vyučovania

  Oznámenie o prerušení vyučovania

  Ministerka školstva v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Vyučovanie na našej škole je prerušené už od 13. marca 2020 na základe usmernenia obce Skalité.

 • Usmernenie MŠVVaŠ ohľadom nového koronavírusu COVID-19

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dovoľujeme si Vás informovať o usmernení MŠVVaŠ ohľadom prevencie šírenia koronavírusu COVID-19.

  Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy sú:

  • teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, kĺbov, sťažené dýchanie.

  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy ochorenia za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, 
  • v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne  nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že ostane v domácej karanténe,
  • v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne. 

  Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: 

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa Očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. 

  V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALL centrá úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke.

  Kontakty prístupné pre verejnosť

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tel. č.: 0917 222 682, e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline tel. č.: 0905 342 812

  usmernenie_koronavirus.pdf


 • Hodina angličtiny

  9. marca žiaci ročníkov 5. – 9. absolvovali špeciálnu Hodinu angličtiny na Obecnom úrade. Dievčatá z divadelného súboru AHA im zahrali predstavenie v anglickom jazyku One Wish, čiže Jedno želanie. Po predstavení boli žiaci rozdelení do tímov a pod vedením členiek súboru si skontrolovali úroveň svojho porozumenia prostredníctvom pracovných listov.

 • Divadelný súbor AHA

  Divadelný súbor AHA, ktorý pracuje pri Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta a Centre voľného času Skalité si v tomto roku pripravil pre svoje publikum činoherné predstavenie s povzbudivým názvom Nevzdávaj sa!  

  Je pohľadom do života dievčenskej tanečnej skupiny, ktorej členkou sa stáva Gréta, dievčina, ktorá berie tanec ako poslednú možnosť na zlepšenie svojej kondície a sebavedomia. V našej spoločnosti vidíme sociálnu nerovnosť a rôzne priepasti, ktoré vzďaľujú jedného človeka od druhého. Predstavenie vypovedá o tom, že prejavovanie ochoty pomôcť nemá byť iba povinnosťou, súcitom, slušnosťou, spoločenskou normou, ale predovšetkým vlastným presvedčením.

 • Pracovné vyučovanie

  Zásady stolovania, prípravu stola na slávnostnú príležitosť a prípravu pokrmov si štvrtáci vyskúšali v praxi. Suroviny na prípravu pokrmov si sami nakúpili a pustili sa do práce. Z výsledku sa veľmi tešili. Mgr. Petráková

 • Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ SV. ANDREJA SVORADA A BENEDIKTA V SKALITOM.

 • Prvácky karneval

  Žiaci prvých ročníkov sa premenili na rozprávkové bytosti. Svojimi maskami potešili všetkých spolužiakov. Po sprievode nasledovala fašiangová zábava a hry.Mgr. Petráková, Mgr. Časnochová

 • Budúci prváci

  Budúci prváci z MŠ Skalité navštívili žiakov 1. A. Strávili s nimi príjemné a zábavné dopoludnie so zaujímavými aktivitami, tvorivými činnosťami z matematiky, čítania a písania. Na záver si spoločne zaspievali a zatancovali.  Mgr. Iveta Petráková                                                                                            

 • Biblická olympiáda

  Biblická olympiáda

  Dňa 29.1.2020 sa u nás v škole konalo školské kolo Biblickej olympiády. Na prvom mieste sa umiestnili žiačky z 8.A triedy Nikola Gonščáková, Aneta Halfarová, Iza Karolína Čáková, a postupujú do dekanátného kola. Víťazkam gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť. /Mgr.M.Padyšáková/

 • VINIČ A RATOLESTI (Duchovná obnova 4. B)

 • Matematická olympiáda

  Matematická olympiáda

  V stredu 29. januára 2020 úspešne bojovali naše žiačky z 5.A Tamara Vevjorová, Zuzana Gonščáková a Paula Straková v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z5. Všetky tri boli úspešnými riešiteľkami. Tamarka s 12 bodmi obsadila 5. miesto, Zuzka i Paula získali 10 bodov a delili sa o 10. miesto.  Blahoželáme!

 • Výsledky testovania T5

  Výsledky testovania T5

  Pekné výsledky v celoslovenskom testovaní T5 dosiahli naši piataci. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 21. novembra 2019. V našej základnej škole bolo z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry testovaných 28 žiakov. V oboch predmetoch dosiahli lepší výsledok ako bol celoslovenský priemer. matematike boli lepší o 7,1 % a v slovenskom jazyku o 2,1 %.

  K dosiahnutým výsledkom z testovania našim piatakom blahoželáme!

 • Triedna obnova siedmakov

  Záhrada je miestom dozrievania a rastu. Je tomu tak aj vďaka bezpečiu a istote, ktorú poskytuje. Pevný plot ju chráni pred ohrozeniami z vonku. Svet v ktorom žijeme, naše rodiny, škola..., všetky tie miesta sú ako záhrada a pravidlá, ktoré náš život obklopujú, sú ako jej plot. Pravidlá, ktoré nás chránia - to je téma siedmackej triednej obnovy...

 • Mai Le - dobrovoľníčka z Vietnamu

  V prvom polroku školského roku 2019/2020 na našej škole pôsobila dobrovoľníčka Mai Le z Vietnamu. Mai prišla na Slovensko, aby spoznala našu krajinu, kultúru, naučila sa základy slovenčiny, ale taktiež, aby si vyskúšala prácu s deťmi. Nakoľko Mai vyštudovala obchodnú angličtinu na Univerzite v Hanoi, mala nielen chuť, ale aj všetky predpoklady stať sa učiteľkou angličtiny na našej škole. Svojím temperamentom, skromnosťou, empatiou a priateľským vystupovaním si získala srdcia našich žiakov. Čas jej pôsobenia u nás však rýchlo uplynul. Lúčenie bolo dojemné, ale veríme, že nás v budúcnosti príde opäť navštíviť tak, ako nám to sľúbila. V Hanoi ju už čaká nová pracovná pozícia. Držíme jej palce!

 • Prednes poézie a prózy

  Aj v tomto školskom roku sa v našej škole uskutočnil prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci so svojimi ukážkami súťažili najskôr v triednych kolách, najlepší z nich postúpili do školského kola.  Súťažilo sa v troch kategóriách.  Šiesti žiaci postúpili do obvodného kola v Čadci. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších častiach súťaže.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria