Navigácia

 • Ochranárik tiesňového volania 112

  V okresnom kole výtvarnej súťaž "Ochránarik tiesňového volania 112"  sa podarilo Šimonkovi Krčmárikovi z 2.A triedy vyhrať 1. miesto a jeho práca postupuje na krajské kolo, kde o umiestení bude rozhodovať počet hlasov, ktoré získa hlasovaním. Srdečne mu blahoželáme.

 • Požehnanie adventných vencov

  Do galérie Požehnanie adventných vencov boli pridané fotografie.

 • Súťaž zo slovenského jazyka

  V dňoch 21. a 22. novembra sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili súťaže v rodnom jazyku, pričom si otestovali svoje trvalé vedomosti nielen z gramatiky, ale aj z literatúry a slohu. Výhercovia jednotlivých ročníkov boli odmenení darčekom. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Ľudové misie v Skalitom

  Do galérie Ľudové misie v Skalitom boli pridané fotografie. Tím zo spoločenstva Rieka života pripravil dopoludnia v utorok 26.11. evanjelizačný program najprv pre menších (roč. 1-4) a potom pre starších žiakov (roč. 5-9) našej školy. Dopoludňajší program zavŕšili slávením školskej omše vo farskom kostole. Popoludní nasledovala duchovná obnova pre učiteľov pod vedením p. Michala Zamkovského. 

 • Bavilo nás to

  Začiatkom novembra ôsmaci zavítali na praktické vyučovanie elektrotechniky na SOŠt v Čadci.

  Overili si zručnosť, vytrvalosť a kreativitu. Veď uvidíte vo fotogalérii.

                                                                                                                      Mgr. Nováková Erika

 • Štvrtáci a siedmaci spoločne

  navštívili Planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom. Čakal nás bohatý program: prehliadka nočnej oblohy na obrovskej kopule, zaujímavé rozprávanie v ufo sále, návšteva hvezdárne.

  Na spiatočnej ceste sme si prezreli Kremnicu, mincovňu a baňu, kde sa ťažilo zlato. Plní skvelých zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

                                                                                                             Mgr. Nováková Erika

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že udeľuje voľno dňa 20.11.2019 žiakom 6. až 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 5.

 • Súťaž o najkrajší ruženec

  Počas celého októbra sa žiaci zapájali do súťaže „O najkrajší ruženec.“ Prejavili svoju tvorivosť a priniesli ružence rôznych veľkostí z rozmanitých materiálov. Práce budú vystavené najskôr v kostole a potom v starej škole. Srdečne ďakujeme žiakom i rodičom!

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019) sa uskutoční  v stredu 20. novembra 2019  vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovania sa zúčastnia  všetci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Bližšie informácie o Testovaní 5-2019 nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

 • Jump aréna - Bratislava

  Dňa 30. 10. 2019 sa žiaci športovo-turistického krúžku zúčastnili akcie, ktorá sa uskutočnila v Jump aréne v Bratislave. Z kapacitných dôvodov sme cestovali vlakom už ráno o 4:06 a na počudovanie všetci prihlásení sa dostavili (22 žiakov). Aréna bola rezervovaná na 2 hodiny, počas ktorých sa žiaci dostatočne „vybláznili“. Akcia bola veľmi úspešná a žiaci sa nevedia dočkať ďalšej akcie v novembri.

 • Spoznaj svoju obec

  Žiaci 7. ročníka absolvovali v dňoch 24. a 25. 10 . 2019 už tradičnú dvojdňovú výchovno-vzdelávaciu  exkurziu  „Spoznaj svoju obec“. Jej cieľom je hlbšie spoznávať  obec Skalité v  historickej,  náboženskej a geografickej oblasti, tieto poznatky  využiť  v praxi a precvičiť si geografické zručnosti:  orientácia na mape, v teréne pomocou prírodných javov, buzoly a GPS.  Výstupy z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie, dejepisu a katolíckeho náboženstva – pracovné listy, prezentácie v power -pointe, ilustrované mapy zaujímavostí. (Zodpovední: Mgr. M. Padyšáková, Mgr. Marta Jopčíková).

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec

  18. októbra o 9.00 sme sa opäť zapojili do modlitbovej kampane s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Aj žiaci našej školy rozšírili rady tých, ktorí odpovedali na výzvu modliť sa za misie a misionárov na celom svete. Našu modlitbu sme začali piesňou k Panne Márii. Potom sme sa pomodlili Posvätný ruženec svetla a na záver modlitbu zasvätenia detí Panne Márii. Práve Božia Matka je tou najlepšou zárukou, že naše prosby prídu na to správne miesto, k jej Synovi.

 • Zdravý úsmev s dentálnou hygieničkou

  10. 10. 2019 navštívila druhácke triedy dentálna hygienička p. Stihskovska Yaryna

  Žiaci sa zábavou formou naučili, ako si majú správne čistiť svoje zúbky, aby  mali zdravý úsmev.

 • Dni voľby povolania

  Dňa 15.10.2019 sa v našej škole uskutočnil regionálny projekt Dni voľby povolania 2019.V rámci tohto projektu sa žiakom 9. ročníka poskytuje poradenstvo pri voľbe povolania, diagnostika profesijných záujmov a predpokladov na štúdium. Tento projekt zastrešuje CPPPaP Čadca v spolupráci so základnými školami. (Mgr. M. Padyšáková – výchovný poradca).

 • Hovorme o jedle

  Dňa 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Začali sme ráno svätou omšou, ktorá sa niesla aj v tomto duchu. Po nej nasledovali projektové aktivity. Jednotlivé triedy spracovali rôzne témy týkajúce sa zdravého stravovania a pitného režimu. Vychádzali sme z tzv. pyramídy zdravia. Po dvoch hodinách usilovnej práce jednotlivé triedy odprezentovali mnohé zaujímavosti o obilninách, ovocí, zelenine, mlieku, mäse, vajíčkach, sladkostiach či nápojoch. Vytvorené projekty a plagáty si žiaci vystavili vo svojich triedach. Veríme, že mnohí si užitočné informácie osvoja a ich strava sa stane zdravšou. Zároveň sa touto cestou chceme srdečne poďakovať p. Marošovi Horeličanovi za krásnu drevenú paletu, do ktorej naši žiaci naaranžovali podľa farieb ovocie a zeleninu. (Mgr. Marta Jopčíková)

 • Život bez drog

  V piatok 4.10.2019 sa žiaci z piateho až deviateho ročníka zúčastnili preventívnej prednášky ,, Život bez drog”. Zaujímavou formou sa dozvedeli o škodlivosti drog na organizmus aj na kvalitu života človeka. Viac informácii možno získať na stránke: www.bezdrog.sk (Ing. T. Krupíková, koordinátorka prevencie)

 • S chémiou zábavne a hravo

  Siedmakom pribudol nový predmet Chémia. No nemohli sme ho začať inak ako pokusmi - jednoduchými a farebnými. Úsmev na tvárach nadšených žiakov prezrádza spokojnosť. Dúha  z cukríkov sa podarila a to je super, pretože prvý úspech je dôležitý a motivujúci.Ďalej zvedavo a s nadšením pokračovali pozorovaním a experimentovaním chemických látok.Verím, že sa stane chémia pre mnohých zaujímavou a stále ešte úplne neprebádanou. (Ing. T. Krupíková)

 • Zábavná a netradičná hudobná výchova

  V 5.A triede máme veľmi šikovných a tvorivých žiakov. Na hodinu hudobnej výchovy si  v rámci rytmizácie priniesli vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje, na ktorých si spoločne zahrali. K tomu aj pekne zaspievali. Týmto sa chceme poďakovať  aj všetkým rodičom, ktorí pomáhali svojim deťom. Hudobné nástroje boli naozaj rozmanité a originálne.

  (Mgr. M. Jopčíková)

   

 • Skalka pri Trenčíne

  Dňa 19.9. 2019 navštívili žiaci 8. ročníka pútnické miesto Skalku nad Váhom. Žiaci našej školy sa tu každoročne stretávajú s učiteľmi a duchovnými predstaviteľmi našej obce, aby si spolu uctili pamiatku patrónov našej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta. V jaskynnej kaplnke, ktorá bola súčasťou prehliadky, neskôr p. kaplán Alojz Mičieta odslúžil aj svätú omšu. Po omši sa boli prejsť po okolí Skalky. Na spiatočnej ceste navštívili za krásny spev na omši aj OC Laugarício.        

  Aneta Lašová, 8. A

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa 27.09.2019 z organizačných dôvodov udeľuje voľno všetkým žiakom školy (riaditeľské voľno).

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria