Navigácia

 • Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

  Škola prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú v škol. roku 2021/2022.  Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 13. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Prázdninové dobrodružstvo

  V dňoch od 01.07.2021 do 16.07.2021 prebiehalo v našej Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta „prázdninové dobrodružstvo“. Deti tu získali veľa ďalších nových poznatkov a skúseností v jednotlivých pripravených aktivitách. Zažili veľa dobrodružstva pri jednotlivých hrách a činnostiach a spoločne tak nadobudli  nezabudnuteľné zážitky.  Keď že nám stále prialo počasie, väčšinu času sme strávili vonku pri rôznych hrách, športových aktivitách na ihrisku, túrach, ale aj kúpaní sa, či už pri potoku „za Riekami“ alebo v bazénoch pri škole. Zúčastnili sa aj exkurzie v Kysuckej knižnici a Múzeu v Čadci, kde deti nadobudli okrem zaujímavých vedomostí aj nové zručnosti /výroba moriaka a čelenky/. Tak isto sa  zapájali  aj  do   vnútorných   tvorivých  aktivít v škole ako je maľovanie, kreslenie a tvorenie, nie len rozličných obrázkov o zvieratkách a prírode, ale aj  tvorby veľkých plagátov /napr. „mini zoo“, „naša obec a doprava v obci“ podľa predstáv detí“, „obchod s hračkami“/. Deti si za svoju neúnavnú usilovnosť a veľkú aktívnosť vyslúžili aj diplomy tohto prázdninového dobrodružstva.

 • Voľné pracovné miesto - učiteľ

  Škola prijme do pracovného pomeru učiteľa 2.st. s aprobáciou Fyzika, Technická výchova, Dejepis na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 10. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Poskytnutie dotácie na stravu v šk. roku 2021/22

  Poskytnutie dotácie na stravu v šk. roku 2021/22

  Od nového školského roku dochádza k ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

  • ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Túto skutočnosť treba zdokladovať potvrdením z úradu práce soc. vecí a rodiny.
  • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti nemôže uplatniť daňový bonus. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré uvádzame v prílohe.

  Potvrdenia a čestné vyhlásenia je nutné predložiť škole do 21.7.2021 osobne alebo vhodením  do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy školy ročníkov 5.-9. Viac informácií nájdete v súbore pod textom

  Na Vaše otázky Vám radi odpovieme na tel. čísle 041/4376101 v prac. dňoch v čase od 8.00 do 13.00 h. Prípadne otázky adresujte na mailovú adresu: ekonom@zsuskalite.edu.sk.

  cestne_vyhlasenie.pdf

  INFO_pre_ziadatelov.pdf

 • Prázdninové dobrodružstvo

  Milí rodičia, ste vyčerpaní covidovými prerušeniami vyučovania a potrebujete počas prázdnin zabezpečiť pre svoje deti zmysluplný program? Takúto možnosť ponúkame žiakom 1. stupňa. Bližšie informácie na plagáte.

  Nezabúdame ani na starších žiakov. Prichádzame s aktivitou  Múdrejší, aktívnejší, sebavedomejší v ďalšom ročníku, v ktorej ponúkame pre žiakov 5. a 6. ročníka možnosť zaujímavo si docvičiť to, čo sa im nepodarilo uspokojivo zvládnuť počas dištančného vzdelávania. Termín od 1. do 9. júla. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia, prípadne vedenie školy.

 • Výtvarná súťaž „Rozprávkové nebo“

  Anna Vanesska Gregušová (4.A) sa stala víťazkou hlavnej ceny výtvarnej súťaže Rozprávkové nebo organizovanej Kysuckou hvezdárňou. Pre svoju triedu Vanesska získala zábavno – vzdelávacie podujatie Kúzelná astronómia v mobilnom planetáriu a prednášku  s pokusmi  v triede Zábavná optika“.   Blahoželáme a ďakujeme za krásny zážitok.

 • Výchovný koncert

  Dňa 16. 6. 2021 absolvovali naši žiaci pútavé multimediálne hudobné predstavenia, ktoré zabezpečila umelecká agentúra LETart production. Boris Letrich, spevák zo skupiny AYA, spolu so svojimi kolegami v predstavení TRENDSETTER zaujímavým a pútavým spôsobom umožnili  žiakom 2.stupňa spoznať svet médií, internetu, šikany a kyberšikany a ich vplyv na psychiku človeka. V ďalšom predstavení HRAVO-ZDRAVO motivovali a a ukázali žiakom 1.stupňa koľko energie môže človek získať pohybom a zdravou stravou.

  Ďakujeme spoločnosti LETart za pekný výchovný koncert a taktiež obecnému úradu za umožnenie realizácie koncertu v priestoroch amfiteátra.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Matematická olympiáda - okresné kolo

  Matúš URBAN, žiak 8.A triedy, sa v tomto školskom roku zúčastnil okresného kola matematickej olympiády, kde obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • Stravovanie v školskom roku 2021/2022

  Dotácie  na stravu pre predškolákov a žiakov základných škôl končia. Preto prosíme rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2021/2022 vypísali Zápisný lístok stravníka a odovzdali ho do 30.06.2021 v  školskej jedálni.

  Všetkým terajším stravníkom základnej školy bude opäť pri obede vydaný lístok s prístupom na webovú jedáleň, prostredníctvom ktorej sa môže stravník odhlasovať zo stravy, uvidí svoj finančný stav a aj jedálny lístok. Dôležité je číslo stravníka, ktoré bude slúžiť aj ako variabilný symbol, keďže školská jedáleň prechádza na úhradu stravy cez bankový účet. Toto osobné číslo je uvedené na lístku hneď za menom, žiaci ho mali napísane aj na čipoch.

  U nových stravníkov si treba vyžiadať číslo a prístupový kód k webovej jedálni u vedúcej ŠJ.

  Zápisný lístok stravníka (pdf)

  Zápisný lístok stravníka (doc)

 • Zápis žiakov do SZUŠ Skalité

  Zápis žiakov do SZUŠ Skalité

  Súkromná základná umelecká škola Skalité oznamuje, že zápis žiakov na štúdium hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického a multimediálneho odboru  v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v dňoch od 7. júna do 9. júna 2021 v čase od 13:00 hod do 16:00 hod v budove ročníkov 1. - 4., v označených priestoroch SZUŠ  a elektronicky - vyplnením prihlášky na www.szusskalite.sk

  Viac info na plagáte.

  Tešíme sa na Vás

 • Vyhlásenia o bezinfekčnosti

  Podľa aktualizovaných nariadení čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť elektronicky cez edupage alebo v tlačenej forme.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané  lekárom.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo  regionálnym hygienikom.

  Manuál pre základné školy

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 • Návrat žiakov 5.-7. ročníka od 3.5.2021

  Návrat žiakov 5.-7. ročníka od 3.5.2021

  V pondelok 3.5. 2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov 5.- 7. ročníka. Žiaci už pre vstup do školy nepotrebujú negatívny test žiaka ani rodiča, žiaci sa preukážu len čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, najlepšie elektronicky cez Edupage.

  Žiaci v 5.-7. ročníku budú mať v rozvrhu zaradené triednické hodiny s témami socializácie/duševného zdravia, pandémie, vytváraniu pozitívnej klímy v kolektíve žiakov, zdieľaniu zážitkov, kladeniu otázok, vyjadrovaniu vlastných potrieb, obnoveniu dobrých kamarátskych vzťahov, témy obnovy komunikačných pravidiel, správania sa v školskom prostredí. Triedne aktivity budú súčasťou aj iných vyučovacích hodín najmä v prvom týždni adaptačného obdobia. Vyučovanie v adaptačnom období bude prebiehať podľa platného rozvrhu bez skúšania, testov, písomiek. Hodnotiť sa bude iba slovne.

  Na stravu škola automaticky prihlasuje všetkých žiakov 5.-7. ročníka, ktorí sa stravovali v ŠJ. V prípade, že žiak sa od 3.5.2021 nebude stravovať, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ (041/4376270) alebo sa odhláste na webe jedalen.sk.

  Návod – ako podať vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (docx, pdf)


 • Knižný katalóg

  Milí žiaci! Touto cestou Vám chceme dať do ponuky katalóg kníh (Fragment). Kto by mal záujem objednať si akúkoľvek knižnú publikáciu z tohto katalógu, môže tak urobiť prostredníctvom správy na EduPage (p. uč. Kulla alebo p. uč. Gončárová). Termín odovzdania objednávok: streda 5. mája 2021. 

  Link na skopírovanie do prehliadača, kde si môžete stiahnuť katalóg:

  https://www.kmc.sk/#

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

  Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e     výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

  Základnej školy  sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom

  s  nástupom od 1. augusta 2021.

  VK_2021_Skalite.pdf

 • PYTAGORIÁDA

  Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do okresného kola Pytagoriády, ktorá sa konala on-line formou. Na krásnom prvom mieste v okresnom kole sa umiestnil Michal Gonščák zo 7.A triedy. Srdečne mu gratulujeme. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Adam Truchlik (8.A), Aneta Filová (6.A), Izabela Slichová (5.B), Bianka Gonščáková (5.B), Patrik Škerenčák (4.B), Tomáš Gonščák (4.A), Daniel Straka (4.B).

  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov v súťažiach. :)

 • Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

  Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. ĎAKUJEME.

 • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka - aktualizované

  Návrat žiakov 8. a 9. ročníka - aktualizované

  Rozhodnutím ministra školstva sa od 19.4.2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka. Účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu.  Žiakom, ktorí nenastúpia do školy, nedokáže škola z organizačných a technických dôvodov zabezpečiť dištančné vzdelávanie. Vzdelávanie týchto žiakov bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

  Pri nástupe žiaka do školy je potrebné preukázať sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, najlepšie elektronicky cez Edupage. Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu žiaka i  jeho zákonného zástupcu (nie starším ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke. Na testovanie odporúčame využiť MOM v obci alebo odberné miesto u nás v škole, kde sa bude testovať v sobotu 17.4.2021 od 8:00 do 18:00 hod. (bližšie informácie na stránke obce)

  Na stravu škola automaticky prihlasuje všetkých žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa stravovali v ŠJ. V prípade, že žiak sa od 19.4.2021 nebude stravovať, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ (041/4376270) alebo sa odhláste na webe jedalen.sk.

  Plán adaptačného vzdelávania

  Návod – ako podať vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky. Nezabudnite však priložiť aj súbor – kópiu dokladu. V prípade výsledku testu v SMS-ke je potrebné urobiť jej screenshot.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – žiak 1. stupňa (docx, pdf)

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – žiak 2. stupňa (docx, pdf)

 • OBNOVME KATEDRÁLU

  Milí rodičia, žiaci, priatelia a podporovatelia našej školy!

  Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila.  Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži a boli v nej úspešní.

  Odkaz na informačný plagát: Plagát

  V rámci tejto výzvy by sa aj naša škola chcela zapojiť do tejto akcie. Preto Vás prosíme, ak to Vaše finančné možnosti dovoľujú, prispieť akoukoľvek čiastkou na obnovu našej Žilinskej katedrály.

  Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

        SK76 0900 0000 0051 6809 6264

  Bežný účet v Tatrabanke, a.s.:

  a povzbuďte a pozvite aj svoju širšiu rodinu, priateľov či známych. (Do správy pre prijímateľa môžete uviesť heslo: Obnovme si katedrálu!)

  Bolo by pekné a osožné, keby sme k dielu priložili aj my svoje ruky.

  Za Vaše príspevky Vám vopred ďakujeme.

   

 • Zápis detí do 1.ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 15. apríla 2021 od 13.00h do 17.00h v budove ročníkov 1. - 4.. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí.

  K zápisu je potrebné:

  • pri vstupe do školy preukázať sa negatívnym testom, nie starším ako 7 dní.
  • priniesť vyplnenú a podpísanú prihlášku dieťaťa do 1. ročníka. Prihlášku  môžete vypísať vopred vyplnením elektronického formulára a taktiež ju budete môcť vypísať aj v škole v deň zápisu.
  • rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
  • poplatok 17 EUR na zakúpenie pracovných zošitov  a 23 EUR na zakúpenie zošitov a rôznych pomôcok na vyučovanie pre budúcich prvákov.
  • v prípade 100% záujmu o školský klub detí (ŠKD) je nutné v škole vyplniť a podpísať žiadosť o prijatie do ŠKD (ročný poplatok je 50 EUR).

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

  plagát

 • Od 12.4.2021 sa 1.stupeň vyučuje prezenčnou formou

  Od 12.4.2021 sa 1.stupeň vyučuje prezenčnou formou

  Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne prechádzajú všetci žiaci prvého stupňa na prezenčnú výučbu. Žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú naďalej dištančne.

  Pri nástupe žiaka do školy je potrebné preukázať sa opäť čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, najlepšie elektronicky cez Edupage. V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť čestné vyhlásenie, budete ho môcť vypísať v pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy. Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu jedného zákonného zástupcu  (nie starším ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke.

  V prevádzke bude aj školský klub detí (ŠKD) a školská jedáleň. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetkých žiakov 1.stupňa, ktoré chodili na obedy. Ak sa rozhodnete, že dieťa 12.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ (041/4376270) alebo sa odhláste na webe jedalen.sk.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - žiak 1.stupňa

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - žiak 2.stupňa

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria