Navigácia

 • Život bez drog

  V piatok 4.10.2019 sa žiaci z piateho až deviateho ročníka zúčastnili preventívnej prednášky ,, Život bez drog”. Zaujímavou formou sa dozvedeli o škodlivosti drog na organizmus aj na kvalitu života človeka. Viac informácii možno získať na stránke: www.bezdrog.sk (Ing. T. Krupíková, koordinátorka prevencie)

 • S chémiou zábavne a hravo

  Siedmakom pribudol nový predmet Chémia. No nemohli sme ho začať inak ako pokusmi - jednoduchými a farebnými. Úsmev na tvárach nadšených žiakov prezrádza spokojnosť. Dúha  z cukríkov sa podarila a to je super, pretože prvý úspech je dôležitý a motivujúci.Ďalej zvedavo a s nadšením pokračovali pozorovaním a experimentovaním chemických látok.Verím, že sa stane chémia pre mnohých zaujímavou a stále ešte úplne neprebádanou. (Ing. T. Krupíková)

 • Zábavná a netradičná hudobná výchova

  V 5.A triede máme veľmi šikovných a tvorivých žiakov. Na hodinu hudobnej výchovy si  v rámci rytmizácie priniesli vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje, na ktorých si spoločne zahrali. K tomu aj pekne zaspievali. Týmto sa chceme poďakovať  aj všetkým rodičom, ktorí pomáhali svojim deťom. Hudobné nástroje boli naozaj rozmanité a originálne.

  (Mgr. M. Jopčíková)

   

 • Skalka pri Trenčíne

  Dňa 19.9. 2019 navštívili žiaci 8. ročníka pútnické miesto Skalku nad Váhom. Žiaci našej školy sa tu každoročne stretávajú s učiteľmi a duchovnými predstaviteľmi našej obce, aby si spolu uctili pamiatku patrónov našej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta. V jaskynnej kaplnke, ktorá bola súčasťou prehliadky, neskôr p. kaplán Alojz Mičieta odslúžil aj svätú omšu. Po omši sa boli prejsť po okolí Skalky. Na spiatočnej ceste navštívili za krásny spev na omši aj OC Laugarício.        

  Aneta Lašová, 8. A

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa 27.09.2019 z organizačných dôvodov udeľuje voľno všetkým žiakom školy (riaditeľské voľno).

 • Finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť

  Dňa 16.9. 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili blokového vyučovania na tému Finančná gramotnosť. Do školy k nám opäť zavítali študenti Obchodnej akadémie z Čadce. Žiaci sa na začiatku dozvedeli základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. Potom si jedna skupina pozrela prezentáciu o platobných kartách a druhá skupina o zakladaní fiktívnej firmy. Nasledovali rôzne aktivity na dané témy, po ktorých sa skupiny vymenili, aby absolvovali obidve časti. Ich reakcie po skončení akcie boli pozitívne a radi by sa ešte touto formou vzdelávali aj v budúcnosti. (Mgr. M. Padyšáková)

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  Milí žiaci a rodičia!

  Školský rok otvárame svätou omšou v pondelok 2. septembra 2019 o 8,00 hod. vo farskom kostole.

  Prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili o 7,45 hod. na námestí pred budovou starej školy. Na svätú omšu  pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka prídu na sv. omšu do kostola so svojimi rodičmi. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli aj školskú tašku a peračník.

  Po sv. omši sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka na námestí pred budovou starej školy

 • Škola priateľská k deťom 2018/2019

  Škola priateľská k deťom 2018/2019

  Naša škola získala prestížne ocenenie od medzinárodnej organizácie UNICEF – Škola priateľská k deťom. Naša svedomitá práca tvorivo - humanistickej koncepcie založenej na empatii, akceptácii každého dieťaťa a praktickom rešpektovaní práv detí priniesla svoje ovocie. Z ocenenia sa tešíme a  budeme sa o titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM uchádzať aj v nasledujúcom školskom roku, pretože všetky deti si zaslúžia ochranu, pomoc i láskavý prístup.(PaedDr.Adriána Čanecká)

 • Envirootázniky

  Envirootázniky

  Je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

  Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  problematiku ovzdušia. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Do súčasného ročníka sa zapojilo 34 základných škôl z celého Slovenska so 776 žiakmi. Naši žiaci (7. A)  sa umiestnili na 16. – 20. mieste. Gratulujeme!!!      ( Mgr. Erika Nováková)

 • Krúžok „Mladí záchranári“

  Aj v tomto školskom roku sme trávili poobedný čas spoločne so žiakmi, ktorí chcú vedieť poskytnúť prvú pomoc ľuďom v núdzi. Krúžok navštevovalo 15 žiakov. Z týchto žiakov sa 5 chlapcov a 5 dievčat zúčastnilo súťaží v tomto odbore, kde si mohli vyskúšať, čo sa naučili. Prvá súťaž – „Súťaž mladých záchranárov“,  bola 17. mája na Rakovej. Naše družstvo skončilo na piatom mieste. Druhá súťaž – „Súťaž družstiev mladých zdravotníkov“ bola 5. júna v Čadci. Na súťaži deti museli identifikovať zdravotný problém a spoločné čo najefektívnejšie a najodbornejšie problém vyriešiť, všetci členovia tímu museli ukázať porotcom svoju zručnosť v oživovaní človeka a taktiež dokázať, že vedia nielen praktickú časť, ale aj teoretickú – testy. Po absolvovaní všetkých stanovíšť skončili naše dievčatá „záchranárky“ na 2. mieste. Spoločne s pani Jankou Krčmárikovou, ktorá deti pripravuje, sa tešíme z úspechov našich žiakov.

 • Súťaž Englishstar

  10. mája si žiaci našej školy vyskúšali svoje vedomosti z anglického jazyka  v súťaži Englishstar. Do súťaže sa zapojilo 51 žiakov z ročníkov 1. až 9.  Žiaci mali na vypísanie testu 45 minút. Test bol zostavený z učiva daného ročníka. Výsledky súťaže nás potešili, naši žiaci dokázali, že ich vedomosti sú na veľmi dobrej úrovni. Šimon Martiniak, žiak 4.B. triedy napísal test na 100%, 99% percent dosiahla Veronika Čerňanská z 8.B triedy. Druháci Patrik Tisoň, Dária Staňová a Marek Ivan dosiahli 98 %, taktiež Šimon Krčmárik z 1. A triedy dosiahol 98 %. V rozmedzí medzi 100 – 90% dosiahlo 15 žiakov zo zúčastnených.

 • Výlet žiakov zo 6.A triedy

  Žiaci zo 6.A triedy sa 29. mája vybrali na školský výlet do Liptovského Mikuláša. Po veselej ceste vlakom sme sa zoznámili s mestom Liptovský Mikuláš, kde sme  navštívili Galériu Illusia, kde si deti mohli urobiť zaujímavé fotografie. Po obede v centre mesta, sme pokračovali prehliadkou múzea jaskyniarstva a ochrany prírody. Počas prehliadky mali deti možnosť dozvedieť sa veľa nových informácií od jaskyniarstva, cez ukážky vesmíru až po spoločenstvá zvierat. Po informáciami nabitom programe sme sa presunuli do Tatralandie, kde sme sa ubytovali. Keďže počasie nám neprialo a stále pršalo, obmedzili sme večerný program na hry na izbách. Deti si mali čo povedať, pozerali filmy a hrali spoločenské hry. Na druhý deň nás čakala návšteva aquaparku v Tatralandii. Po raňajkách sme sa presunuli do areálu aquaparku, kde sme sa zabávali rôznymi vodnými hrami. Čas nám rýchlo uplynul, po obede sme sa presunuli na stanicu a odtiaľ  domov, vyrozprávať rodičom, čo zaujímavé sme zažili.

 • Recyklohry

  Recyklohry

  Škola aj v šk. roku 2018/2019 pokračovala v projekte, ktorý organizujú spoločnosti ASEKOL SK, Cart4Future s.r.o  a ORANGE. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie. V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia a použité batérie. Každý žiak môže do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale aj napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, ...) a použité batérie. 

  Naši žiaci sa môžu zapojiť do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

  Za nazbierané drobné elektrozariadenia, použité batérie a splnené úlohy získava škola body, ktoré slúžia na zaobstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie z katalógu uvedených spoločností. (PaedDr. Adriána Čanecká)

 • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  Projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

  Myšlienkou programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

  Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie kritérií, ktoré  stanoví UNICEF pre daný školský rok. V šk. r. 2018/2019 sem patria:

  • realizovať aktivity z príručky UNICEF pre základné školy,
  • nakúpiť z e-shopu DARČEK PRE ŽIVOT.
  • zúčastniť sa fin. zbierky TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA,

       Žiakom vytvárame takto priestor pre aktívnu participáciu a ponúkame im možnosť na vyjadrenie ich názorov. Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných sa deti podieľajú na zmene svojho okolia k lepšiemu. (PaedDr. Adriána Čanecká)

 • Úspech v chémii

  Začiatkom apríla 2019 sa siedmaci a ôsmaci zapojili do celoslovenskej súťaže ,, Skús pokus 3“. Cieľom bolo vymyslieť, zrealizovať zaujímavý pokus z dostupných surovín ( chemikálií), dodržať pri tom všetky bezpečnostné pravidlá. To však nie je všetko. Celý pokus bolo potrebné natočiť, zostrihať a urobiť video o dĺžke 4 minúty bez pomoci učiteľa. Bolo veľmi zaujímavé ich pozorovať pri ich kreativite. V súťaži mali obrovský úspech dievčatá zo siedmeho ročníka, z ktorého sa veľmi tešia. Z celého Slovenska v predmete chémia dievčatá získali prvé miesto – Ocenenie verejnosti.

  Vyhodnotenie sa uskutočnilo 30.05.2019 v Bratislave – Vlčie hrdlo, ktorého sme sa zúčastnili. ( výsledky celej súťaže nájdete na stránke www. Expolpedagogika). Dievčatá získali krásne, zaujímavé ceny, z ktorých sa veľmi tešili. Bratislava sa dievčatám veľmi páčila, okrem získaných cien si odniesli veľké množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

  (Ing. Terézia Krupíková, učiteľka chémie)

 • Triedna obnova ôsmakov

  Do galérie Triedna obnova ôsmakov boli pridané fotografie z obnovy 8A.

 • Farský deň 2019

  "Sme iba kvapky, no spolu tvoríme farnosť, rieku živej vody, ktorá pramení v Kristovi."

  Tieto slová sme vybrali ako motto pre tohtoročný Farský deň. Mysleli sme pri tom na Ježišov rozhovor so Samaritánkou, v ktorom hovorí o Duchu Svätom ako o živej vode. A na Ezechielovo videnie rieky, ktorá pramení v chráme a prináša život a uzdravenie všade, kam sa dostane. Sami sme bezvýznamní ako kvapky v mori. Ale spolu sme farnosť, súčasť rieky života.

  Aj preto sme pre Farský deň zvolili nedeľu 9. júna, deň Zoslania Ducha Svätého. Je to Boží Duch, kto z nás tvorí Cirkev a farnosť. Preto aj náš program začne farskou svätou omšou o 10:00. Pozvali sme na ňu hosťa, po evanjeliu nám Božie slovo ohlási ThLic. Ing. Igor Škrabák, kaplán z Čadce.

  Potom pokračujeme spoločným jedlom, zábavou a súťažami na námestí. Okrem atrakcií, na ktoré ste zvyknutí z minulých ročníkov, pribudnú poníky, psovodi, i divadlo Králiky z klobúka.

  A potom bodka za Farským dňom, diskusia s blogerom a redaktorom Rádia Lumen Mgr. Ondrejom Rosíkom o 14:30 v kostole. Téma: Zdravotné postihnutie: tragédia alebo výzva? Ako nám pomáha Duch Svätý.

  Zdá sa vám, že do 9. júna je ešte ďaleko? Zatiaľ sa môžete potešiť spomienkou na predchádzajúce ročníky:

 • Fyzikálne a chemické pokusy

  V máji k nám zavítala Putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov. Starší žiaci si zopakovali vedomosti z fyziky a chémie, mladším sa páčila ohňová paráda. /Mgr. Nováková, Ing. Krupíková/

 • Rodičovské združenie triedy 9.A

  Do galérie Rodičovské združenie triedy 9.A boli pridané fotografie.

 • Triedna obnova siedmakov

  Do galérie Triedna obnova siedmakov boli pridané fotografie zo siedmackej obnovy o pravidlách, princeznej Rosamond a desatore.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria