Navigácia

 • Samotestovanie Ag testom

  Vážení rodičia!

  Samotestovanie je dobrovoľné, avšak na základe platného Školského semaforu má rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov. V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia je pripravené vyhlásenie „Domáci AG samotest – výsledok“, cez ktoré nám jednoducho oznámite vykonanie testu.

  Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

  V prípade pozitívneho výsledku:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

 • Malwettbewerb 2021

  Veronika Mikulová (8.A) a Sárka Špiláková (8.A) získali poďakovanie a diplom za  účasť v medzinárodnej výtvarnej súťaži nadácie SOZIALWERK DER ACKERMANN – GEMEINDE so sídlom v Mníchove. 

 • ENGLISHSTAR

  V júni sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku "ENGLISHSTAR". Do súťaže sa zapojili žiaci z ročníkov: 3., 4., 6., 7., 8., 9. V súťaži dosiahli veľmi dobré výsledky, čím úspešne reprezentovali našu školu. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v novom šlolskom roku.

 • Gesto pre mesto

  Gesto pre mesto

  Milí rodičia a priatelia našej školy

  Spoločenstvo rodičov a ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta sa zapojili do projektu Gesto pre mesto - Raiffeisen bank.  Cieľom je zvýšiť mobilitu žiakov ZŠ na bicykli, kolobežke. Projekt s názvom  „Aktívna spoločnosť = zdravé deti“  bol zaradený do verejného hlasovania.

  Hlasovanie prebieha od 1.09.2021 do 30.09.2021 na stránke: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilinsky-kraj. Názov nášho projektu:  Aktívna spoločnosť = zdravé deti.

  Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu a hlasovanie za náš projekt. Aj Váš hlas môže rozhodnúť o víťazovi!  Ďakujeme.

 • SZUŠ pozýva...

 • Zápis do SZUŠ

  Zápis do SZUŠ

  Súkromná základná umelecká škola v Skalitom oznamuje, že prihlásiť  sa na jednotlivé  odbory (hudobné, tanečné, výtvarné, literárno-dramatické) je možné 6. a 7. septembra 2021 v čase od 11.00h do 14.00h v budove ročníkov 1.-4.

  Plagát

  Ponuka SZUŠ

 • Informácie k školskému roku 2021/2022

  Organizácia a forma vzdelávania sa budú riadiť platným COVID Automatom, ktorého súčasťou je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

  Je potrebné, aby dieťa pri nástupe do školy 3.9.2021 odovzdalo zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Najjednoduchšie však je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia). Bez tohto dokumentu dieťa nebude vpustené do budovy školy. Nie sú potrebné žiadne iné dokumenty (ani testovanie, ani očkovanie, ani potvrdenie o prekonaní Covid). Prosíme, aby si vaše dieťa prinieslo so sebou prezuvky, dve čisté rúška ako aj ostatné hygienické potreby (toto sa týka každého dňa školského vyučovania do odvolania).

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: docx, pdf

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka: docx, pdf

  Info pre rodičov

  Školský semafor

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Veni Sancte - sv. omša bude 2.9.2021 o 8.30 hod. vo farskom kostole. Prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili po triedach o 8,15 hod. na námestí pred budovou školy pre ročníky 1.- 4. Na svätú omšu  pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi prídu na sv. omšu do kostola o 8,30 hod. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli školskú tašku a peračník.  Po sv. omši sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka na námestí pred budovou starej školy. V tento deň pre žiakov nie je zabezpečená strava a v prevádzke nebude ani ŠKD.

 • Stravovanie v školskom roku 2021/2022

  Žiadame rodičov žiakov, ktorí tak ešte neurobili, aby v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni vypísali  Zápisný lístok stravníka, následne ho odovzdali v školskej jedálni do 03.09.2021 a podľa pokynov na zápisnom lístku uskutočnili platbu. Do poznámky uveďte meno dieťaťa a ako variabilný symbol dajte osobné číslo stravníka, ak ho neviete kontaktujte školskú jedáleň 041/4376270

  Zápisný lístok stravníka (pdf)

  Zápisný lístok stravníka (doc)

 • Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

  Škola prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú v škol. roku 2021/2022.  Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 13. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Prázdninové dobrodružstvo

  V dňoch od 01.07.2021 do 16.07.2021 prebiehalo v našej Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta „prázdninové dobrodružstvo“. Deti tu získali veľa ďalších nových poznatkov a skúseností v jednotlivých pripravených aktivitách. Zažili veľa dobrodružstva pri jednotlivých hrách a činnostiach a spoločne tak nadobudli  nezabudnuteľné zážitky.  Keď že nám stále prialo počasie, väčšinu času sme strávili vonku pri rôznych hrách, športových aktivitách na ihrisku, túrach, ale aj kúpaní sa, či už pri potoku „za Riekami“ alebo v bazénoch pri škole. Zúčastnili sa aj exkurzie v Kysuckej knižnici a Múzeu v Čadci, kde deti nadobudli okrem zaujímavých vedomostí aj nové zručnosti /výroba moriaka a čelenky/. Tak isto sa  zapájali  aj  do   vnútorných   tvorivých  aktivít v škole ako je maľovanie, kreslenie a tvorenie, nie len rozličných obrázkov o zvieratkách a prírode, ale aj  tvorby veľkých plagátov /napr. „mini zoo“, „naša obec a doprava v obci“ podľa predstáv detí“, „obchod s hračkami“/. Deti si za svoju neúnavnú usilovnosť a veľkú aktívnosť vyslúžili aj diplomy tohto prázdninového dobrodružstva.

 • Voľné pracovné miesto - učiteľ

  Škola prijme do pracovného pomeru učiteľa 2.st. s aprobáciou Fyzika, Technická výchova, Dejepis na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Požadované doklady posielajte do 10. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Poskytnutie dotácie na stravu v šk. roku 2021/22

  Poskytnutie dotácie na stravu v šk. roku 2021/22

  Od nového školského roku dochádza k ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

  • ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Túto skutočnosť treba zdokladovať potvrdením z úradu práce soc. vecí a rodiny.
  • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti nemôže uplatniť daňový bonus. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré uvádzame v prílohe.

  Potvrdenia a čestné vyhlásenia je nutné predložiť škole do 21.7.2021 osobne alebo vhodením  do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy školy ročníkov 5.-9. Viac informácií nájdete v súbore pod textom

  Na Vaše otázky Vám radi odpovieme na tel. čísle 041/4376101 v prac. dňoch v čase od 8.00 do 13.00 h. Prípadne otázky adresujte na mailovú adresu: ekonom@zsuskalite.edu.sk.

  cestne_vyhlasenie.pdf

  INFO_pre_ziadatelov.pdf

 • Prázdninové dobrodružstvo

  Milí rodičia, ste vyčerpaní covidovými prerušeniami vyučovania a potrebujete počas prázdnin zabezpečiť pre svoje deti zmysluplný program? Takúto možnosť ponúkame žiakom 1. stupňa. Bližšie informácie na plagáte.

  Nezabúdame ani na starších žiakov. Prichádzame s aktivitou  Múdrejší, aktívnejší, sebavedomejší v ďalšom ročníku, v ktorej ponúkame pre žiakov 5. a 6. ročníka možnosť zaujímavo si docvičiť to, čo sa im nepodarilo uspokojivo zvládnuť počas dištančného vzdelávania. Termín od 1. do 9. júla. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia, prípadne vedenie školy.

 • Výtvarná súťaž „Rozprávkové nebo“

  Anna Vanesska Gregušová (4.A) sa stala víťazkou hlavnej ceny výtvarnej súťaže Rozprávkové nebo organizovanej Kysuckou hvezdárňou. Pre svoju triedu Vanesska získala zábavno – vzdelávacie podujatie Kúzelná astronómia v mobilnom planetáriu a prednášku  s pokusmi  v triede Zábavná optika“.   Blahoželáme a ďakujeme za krásny zážitok.

 • Výchovný koncert

  Dňa 16. 6. 2021 absolvovali naši žiaci pútavé multimediálne hudobné predstavenia, ktoré zabezpečila umelecká agentúra LETart production. Boris Letrich, spevák zo skupiny AYA, spolu so svojimi kolegami v predstavení TRENDSETTER zaujímavým a pútavým spôsobom umožnili  žiakom 2.stupňa spoznať svet médií, internetu, šikany a kyberšikany a ich vplyv na psychiku človeka. V ďalšom predstavení HRAVO-ZDRAVO motivovali a a ukázali žiakom 1.stupňa koľko energie môže človek získať pohybom a zdravou stravou.

  Ďakujeme spoločnosti LETart za pekný výchovný koncert a taktiež obecnému úradu za umožnenie realizácie koncertu v priestoroch amfiteátra.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Matematická olympiáda - okresné kolo

  Matúš URBAN, žiak 8.A triedy, sa v tomto školskom roku zúčastnil okresného kola matematickej olympiády, kde obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • Stravovanie v školskom roku 2021/2022

  Dotácie  na stravu pre predškolákov a žiakov základných škôl končia. Preto prosíme rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2021/2022 vypísali Zápisný lístok stravníka a odovzdali ho do 30.06.2021 v  školskej jedálni.

  Všetkým terajším stravníkom základnej školy bude opäť pri obede vydaný lístok s prístupom na webovú jedáleň, prostredníctvom ktorej sa môže stravník odhlasovať zo stravy, uvidí svoj finančný stav a aj jedálny lístok. Dôležité je číslo stravníka, ktoré bude slúžiť aj ako variabilný symbol, keďže školská jedáleň prechádza na úhradu stravy cez bankový účet. Toto osobné číslo je uvedené na lístku hneď za menom, žiaci ho mali napísane aj na čipoch.

  U nových stravníkov si treba vyžiadať číslo a prístupový kód k webovej jedálni u vedúcej ŠJ.

  Zápisný lístok stravníka (pdf)

  Zápisný lístok stravníka (doc)

 • Zápis žiakov do SZUŠ Skalité

  Zápis žiakov do SZUŠ Skalité

  Súkromná základná umelecká škola Skalité oznamuje, že zápis žiakov na štúdium hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického a multimediálneho odboru  v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v dňoch od 7. júna do 9. júna 2021 v čase od 13:00 hod do 16:00 hod v budove ročníkov 1. - 4., v označených priestoroch SZUŠ  a elektronicky - vyplnením prihlášky na www.szusskalite.sk

  Viac info na plagáte.

  Tešíme sa na Vás

 • Vyhlásenia o bezinfekčnosti

  Podľa aktualizovaných nariadení čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť elektronicky cez edupage alebo v tlačenej forme.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané  lekárom.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo  regionálnym hygienikom.

  Manuál pre základné školy

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria