Navigácia

 • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  Projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

  Myšlienkou programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

  Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie kritérií, ktoré  stanoví UNICEF pre daný školský rok. V šk. r. 2018/2019 sem patria:

  • realizovať aktivity z príručky UNICEF pre základné školy,
  • nakúpiť z e-shopu DARČEK PRE ŽIVOT.
  • zúčastniť sa fin. zbierky TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA,

       Žiakom vytvárame takto priestor pre aktívnu participáciu a ponúkame im možnosť na vyjadrenie ich názorov. Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných sa deti podieľajú na zmene svojho okolia k lepšiemu. (PaedDr. Adriána Čanecká)

 • Úspech v chémii

  Začiatkom apríla 2019 sa siedmaci a ôsmaci zapojili do celoslovenskej súťaže ,, Skús pokus 3“. Cieľom bolo vymyslieť, zrealizovať zaujímavý pokus z dostupných surovín ( chemikálií), dodržať pri tom všetky bezpečnostné pravidlá. To však nie je všetko. Celý pokus bolo potrebné natočiť, zostrihať a urobiť video o dĺžke 4 minúty bez pomoci učiteľa. Bolo veľmi zaujímavé ich pozorovať pri ich kreativite. V súťaži mali obrovský úspech dievčatá zo siedmeho ročníka, z ktorého sa veľmi tešia. Z celého Slovenska v predmete chémia dievčatá získali prvé miesto – Ocenenie verejnosti.

  Vyhodnotenie sa uskutočnilo 30.05.2019 v Bratislave – Vlčie hrdlo, ktorého sme sa zúčastnili. ( výsledky celej súťaže nájdete na stránke www. Expolpedagogika). Dievčatá získali krásne, zaujímavé ceny, z ktorých sa veľmi tešili. Bratislava sa dievčatám veľmi páčila, okrem získaných cien si odniesli veľké množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

  (Ing. Terézia Krupíková, učiteľka chémie)

 • Triedna obnova ôsmakov

  Do galérie Triedna obnova ôsmakov boli pridané fotografie z obnovy 8A.

 • Farský deň 2019

  "Sme iba kvapky, no spolu tvoríme farnosť, rieku živej vody, ktorá pramení v Kristovi."

  Tieto slová sme vybrali ako motto pre tohtoročný Farský deň. Mysleli sme pri tom na Ježišov rozhovor so Samaritánkou, v ktorom hovorí o Duchu Svätom ako o živej vode. A na Ezechielovo videnie rieky, ktorá pramení v chráme a prináša život a uzdravenie všade, kam sa dostane. Sami sme bezvýznamní ako kvapky v mori. Ale spolu sme farnosť, súčasť rieky života.

  Aj preto sme pre Farský deň zvolili nedeľu 9. júna, deň Zoslania Ducha Svätého. Je to Boží Duch, kto z nás tvorí Cirkev a farnosť. Preto aj náš program začne farskou svätou omšou o 10:00. Pozvali sme na ňu hosťa, po evanjeliu nám Božie slovo ohlási ThLic. Ing. Igor Škrabák, kaplán z Čadce.

  Potom pokračujeme spoločným jedlom, zábavou a súťažami na námestí. Okrem atrakcií, na ktoré ste zvyknutí z minulých ročníkov, pribudnú poníky, psovodi, i divadlo Králiky z klobúka.

  A potom bodka za Farským dňom, diskusia s blogerom a redaktorom Rádia Lumen Mgr. Ondrejom Rosíkom o 14:30 v kostole. Téma: Zdravotné postihnutie: tragédia alebo výzva? Ako nám pomáha Duch Svätý.

  Zdá sa vám, že do 9. júna je ešte ďaleko? Zatiaľ sa môžete potešiť spomienkou na predchádzajúce ročníky:

 • Fyzikálne a chemické pokusy

  V máji k nám zavítala Putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov. Starší žiaci si zopakovali vedomosti z fyziky a chémie, mladším sa páčila ohňová paráda. /Mgr. Nováková, Ing. Krupíková/

 • Rodičovské združenie triedy 9.A

  Do galérie Rodičovské združenie triedy 9.A boli pridané fotografie.

 • Triedna obnova siedmakov

  Do galérie Triedna obnova siedmakov boli pridané fotografie zo siedmackej obnovy o pravidlách, princeznej Rosamond a desatore.

 • Skús pokus 3.

  Naše žiačky sa zapojili do celoslovenskej súťaže z chémie Skús pokus 3. Ako im to s chémiou ide, si môžete pozrieť v nasledovných videách.  

  Páčia sa vám? Môžete za ne zahlasovať na stránke  http://bit.ly/CH-SP3-hlasovanie. O víťazoch súťaže rozhodne počet hlasov. Naše tímy súťažia pod číslami čísla 8 a 9.

  08.
  Meno tímu: Poškoláci
  Názov projektu: Školské pomôcky

  09.
  Meno tímu: Mladé chemičky
  Názov projektu: Darčeky k narodeninám 

 • Svetový Deň Zeme 2019

  Svetový Deň Zeme 2019

  Počas tohto dňa sme tradične realizovali aktivity zamerané v  prospech našej planéty s cieľom prehĺbiť vzťah žiakov k životnému prostrediu.

  Najskôr  žiaci na triednických „ekohodinách“ rozoberali tému šetrenia životného prostredia a využili svoju tvorivosť pri výrobe „ekovýrobkov“. Dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri. Súčasťou  zberových aktivít je zber použitých batérií (zaevidovali sme 28 kg) a zber elektroodpadu. Obidva zbery realizujeme pod záštitou celoslovenského školského recyklačného programu Recyklohry. Po aktivitách v škole sme sa vybrali mapovať situáciu v teréne. Výsledkom ich práce je viac ako 60 vriec odpadu a predsavzatie udržať obec čistú.

  Atmosféru nášho Dňa Zeme si môžete pozrieť aj vo fotogalérii. environmentálny koordinátor: PaedDr. Adriána Čanecká

 • Ostrava – Dolní Vítkovice

  Siedmaci a deviataci si v apríli boli upevniť vedomosti z techniky o výrobe železa v technickom múzeu v Dolních Vítkovicích.  Prezreli si vysokú pec, dozvedeli veľa sa zaujímavosti z praxe a života hutníkov. (Mgr. E. Nováková)

 • Deň narcisov - deň, kedy môže pomôcť každý

  Deň narcisov - deň, kedy môže pomôcť každý

  Aj tento rok sa  učitelia a žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky, ktorou  vyjadrili podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou. Ďakujeme Vám!                  (Mgr. E. Nováková)

   

 • Prvouka

  Žiaci II. ročníka na hodinách prvouky pokusmi a vlastnou činnosťou zisťovali vlastnosti pôdy, oboznamovali sa s vhodnými podmienkami pre klíčenie semien a rast rastlín. p. uč. Mgr. Gonščáková, Mgr. Čanecká

 • Druháci na pošte

  Žiaci 2. ročníka sa na hodinách slovenského jazyka učili písať na pohľadnicu blahoželanie i adresu. O tom, ako pohľadnica ďalej putuje k adresátovi sa dozvedeli dňa 18.4. 2019 na pošte v Skalitom, kde im pani Ing. Urbanová okrem iného ukázala poštársku uniformu a tašku, rôzne druhy zásielok, porozprávala im o práci poštových zamestnancov. Pani Urbanovej ďakujeme za prezentáciu i za ústretovosť. uč. Mgr. Čanecká, II.B

 • Krížová cesta

  V pôstnom období sa aj v škole sústreďujeme na poznanie a prežívanie Ježišovho utrpenia cez pobožnosť krížovej cesty. Žiaci sa ju spoločne modlia počas hodín náboženstva. Deviataci, šiestaci a druháci sa tento rok krížovú cestu pomodlili aj v  kostole za  doprovodu gitary a spevu. (Mgr. Padyšáková, Mgr. Gončárová)

 • Pôstna krabička pre Afriku

  Naši druháci sa zapojili do tejto charitatívnej akcie a svojím kamarátom v Afrike prispeli sumou 25 eur. Uvedomili si, že každý takýto príspevok dáva chudobným a opusteným deťom šancu na lepší život. (Mgr. Padyšáková)

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa  24.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje všetkým žiakom školy voľno /riaditeľské voľno/.

 • Testovanie prírodovednej gramotnosti

  Dňa 7.2. štátna školská inšpekcia na našej škole testovala žiakov 9. ročníka v prírodovednej gramotnosti. Žiaci v porovnaní s priemernou úspešnosťou Slovenskej republiky dosiahli výborné výsledky.

  Priemerná úspešnosť za školu: 56,44% (5,84%   nad celoslovenský priemer)

  Priemerná úspešnosť Žilinského kraja: 51,2%

  Priemerná úspešnosť za SR: 50,6%

  Žiakom 9. ročníka blahoželáme a učiteľom ďakujeme za kvalitnú prípravu.

 • Spoznaj svoju obec

  Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili 2. a 3. apríla 2019 dvojdennej výchovno-vzdelávacej  exkurzie  „Spoznaj svoju obec“  s cieľom získať kognitívne vedomosti o obci Skalité v geografickej a historickej oblasti, využiť ich  v praxi a precvičiť si geografické zručnosti:  orientácia na mape, v teréne pomocou prírodných javov, buzoly a GPS.  Výstupy z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie – pracovné listy, prezentácie v powerpointe, ilustrované mapy zaujímavostí. (Zodpovední: Mgr. M. Papíková, Mgr. M. Padyšáková)

 • Telesná výchova

  Žiaci 4.A využili pekné počasie a zvolili netradičnú formu telesnej výchovy. Mgr. Petráková Iveta

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom  v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že dňa 03.04.2019 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom 5. až 7. ročníka voľno /riaditeľské voľno/.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria