Navigácia

 • Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice

  Žiaci našej školy sa počas pandémie zapojili do výtvarno-umeleckej súťaže, cieľom ktorej bolo stvárnenie Katedrály Najsvätejšej Trojice. Napriek obmedzeniam, ktoré dištančné vzdelávanie prinieslo, sa žiakom podarilo vytvoriť pekné práce. Z výtvarných prác, ktoré sme do súťaže poslali,odborná porota ocenila aj práce našich žiakov.

  Žiaci II. stupňa:

  Barbora Lašová - 2. miesto ( 9.A),Truchlíková Adela - 5. miesto (9.A), Tatiana Krčmáriková -   9.B, Michaela Lašová - 9.B, Emma Čanecká - 7.A, Klára Straková - 7.A

  Žiaci I. stupňa:

  Marek Ivan - 4. miesto (4.B), Karolína Kaňová - špeciálna cena poroty (4.B), Beáta Majchráková - 4.B, Šimon Krčmárik - 3.A, Martin Stenchlák - 3.A, Adam Krčmárik - 3.A

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme.

 • Opatrenia v škole od 21.10.2020

  Škola zostáva i naďalej v oranžovej fáze, avšak od 21.10. 2020 sa na základe odporúčania RÚVZ v Čadci vzdelávajú z domu dištančnou formou aj žiaci 9.A.

 • Opatrenia v škole od 20.10.2020

  Opatrenia v škole od 20.10.2020

  Nakoľko sa v škole vyskytli 2 potvrdené prípady ochorenia COVID 19, škola prechádza od 20.10.2020 do oranžovej fázy.  Na základe odporúčania RÚVZ v Čadci sa žiaci 1.A a 6.A vzdelávajú z domu dištančnou formou, ostatní žiaci sa vzdelávajú prezenčne.

  Žiadame rodičov žiakov, ak sú podozriví na výskyt ochorenia COVID-19, alebo pozitívni, aby bezodkladne o tom informovali triedneho učiteľa, aby škola včas mohla prijať opatrenia proti šíreniu nákazy.

 • Opatrenia od 12. októbra

  Ministerstvo školstva zverejnilo nové opatrenia v školách platné od pondelka 12. októbra 2020.

 • Informácia pre rodičov

  Momentálne je naša škola v zelenej fáze, škola funguje v štandardnom režime. Vyučovanie prebieha bez väčších obmedzení s dodržiavaním hygienických opatrení. Príchod žiakov do školy je určený v čase od 7.15 do 7.25 hod.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie pravidiel pri príchode a odchode žiaka zo školy  (nosenie rúšok – denne minimálne 2 rúška a papierové vreckovky, dodržiavanie odstupov). Povinnosť nosiť rúška aj počas vyučovania sa u žiakov 2. stupňa predlžuje do 30.septembra.

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov ) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)  z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané  lekárom. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo  regionálnym hygienikom.

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.pdf

  Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.pdf

 • Medzinárodný projekt „BE MY GUIDE“

  Medzinárodný projekt „BE MY GUIDE“

  ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta vstupuje do medzinárodného školského projektu „BE MY GUIDE“ –  Buď mojim sprievodcom. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

  Obdobie realizácie: september 2020 – júl 2022

  Krajiny zapojené do projektu:

  Slovensko,  Bulharsko, Grécko, Turecko, Litva, Portugalsko

  Cieľ: Spoznávanie kultúrneho dedičstva partnerských krajín

  Aktivity: workshopy MEDIÁ A KOMUNIKÁCIA, TWINSPACE aktivity, hosťovanie žiakov partnerských škôl, návštevy partnerských škôl v trvaní 7 dní.

  Produkty: prezentácie, on-line brožúry, cestovateľské žurnály, fotoalbumy, TWINSPACE kolekcie, kniha Európske dedičstvo

  Žiak, ktorý má záujem o aktívne fungovanie v projekte alebo o návštevu partnerskej školy musí napísať /vlastnoručne/ motivačný list, v ktorom opíše prečo má záujem pracovať na medzinárodnom projekte, prípadne cestovať na návštevu partnerskej školy. Rodičia musia vyplniť a podpísať prihlášku. Oba dokumenty musia odovzdať p. uč. Kubánkovej do 18. septembra 2020. Prihláška je v prílohe.

  Podmienkou zaradenia do projektu je i aktívna práca žiakov v krúžku Médiá a komunikácia. O výbere žiakov na zahraničné návštevy rozhodne projektový tím učiteľov na základe výsledkov práce žiakov na projektových aktivitách.

  Plán zahraničných návštev /zahraničné návštevy sa budú organizovať v súlade s usmerneniami národnej agentúry podľa aktuálnej epidemiologickej situácie /

  Grécko= november 2020, Litva= marec 2021, Slovensko= máj 2021, Turecko= október 2021, Bulharsko= marec 2022, Portugalsko= jún 2022

  Návštevy partnerských škôl sú hradené z grantu EU.

  prihlaska_BE_MY_GUIDE.docx

  prihlaska_BE_MY_GUIDE.pdf

 • Zápis do SZUŠ Skalité

  Zápis do SZUŠ Skalité

  Súkromná základná umelecká škola v Skalitom oznamuje, že prihlásiť  sa na jednotlivé  odbory (hudobné, tanečné, výtvarné, literárno-dramatické) je možné do 15. septembra 2020.

  Plagat_SZUS.jpg

  prihlaska_szus_2020-21.pdf

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Končia sa prázdniny a začíname nový školský rok. Bude síce opäť poznačený epidemiologickými opatreniami, ale veríme, že i napriek tomu ho prežijeme pokojne, šťastne,  v zdraví, požehnaní Božou milosťou. S niektorými žiakmi sme sa už dávno osobne nevideli, o to viac sa tešíme na stretnutie s nimi. Osobitne na našich prváčikov. Tento rok nebudeme organizovať hromadné otvorenie školského roka. Svätá omša bude určená len pre našich prváčikov a ich rodičov. Uskutoční sa 2.9. o 8,00 hod. vo farskom kostole aj s požehnaním školských tašiek. Po sv. omši pôjdu prváci s rodičmi do svojich tried. Žiaci 2. - 9. ročníka prídu do školy postupne podľa nižšie uvedeného časového rozvrhu.

  Organizačné pokyny k nástupu do školy

  Dôležitou zmenou oproti predchádzajúcemu obdobiu je, že od septembra je účasť na vyučovaní povinná!

  Podmienkou vstupu do budovy je dodržanie hygienických opatrení ( ROR – rúško, odstup, dezinfekcia rúk!). Taktiež nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri prvom príchode do školy každý žiak musí:

  - splniť podmienky ranného filtra   (neprejavuje žiadne príznaky COVID-19)

  - odovzdať podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového škol. roka 2020/2021. V prípade, že žiak nebude mať potrebný dokument, nemôže sa zúčastniť vyučovacieho procesu a bude musieť dokladovať svoju neprítomnosť v škole.

  Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.

  Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej karanténnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov. Tí musia bezodkladne zabezpečiť bezpečný odchod žiaka zo školy.

  Ďalšie pokyny pre rodičov sú pripojené v prílohe.

  Príchod žiakov 2. septembra

  Prváci: Zúčastnia sa so svojimi rodičmi  svätej omše vo farskom kostole (rúška sú povinné) o 8,00 hod. Je potrebné priniesť si školské tašky. Po sv. omši pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi a  rodičmi do školy (žiaka by mal sprevádzať 1 rodič).

  Vstup ostatných žiakov do školy bude nasledovný:

  2. - 5. ročník o 9,00 hod.

  6. ročník o 9,10 hod.

  7. ročník o 9,20 hod.

  8. ročník o 9,30 hod.

  9. ročník o 9,40 hod.

  Žiaci 2.-9. ročníka si prinesú prezuvky a obaly na vysvedčenie. Triednemu učiteľovi nahlásia záujem o stravovanie v školskej jedálni. Stravovať sa v školskej jedálni môžu od 3.septembra.

  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

  Žiaci prvého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy.

  Žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy.

  Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, používanie toaliet, či spoločných priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty.

  Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka v 1. deň nástupu do školy.

  V školskej jedálni sa podľa podmienok odporúča, aby sa triedy nepremiešavali.  Ale vzhľadom k priestorom,  možnostiam, počtu tried je nerealizovateľné splniť toto odporúčanie. Bude sa plniť v čo najväčšej možnej miere, ale k premiešavaniu tried bude dochádzať, najmä u žiakov 2. stupňa. Podobne bude zabezpečené aj odporúčanie nemiešať triedy v školskom klube/družine. Niektoré triedy  v školskom klube budú spájané. ŠKD bude v prevádzke od 3.9. do 16,30 hod. V ŠKD sú ešte voľné miesta a môžu sa prihlásiť aj tí žiaci, ktorí sa ešte neprihlásili.

  Tento dokument vychádza z  Manuálu MŠVVaŠ SR pre ZŠ a môže sa meniť.

  Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Príslušné usmernenia ministerstva nájdete na stránkach www.minedu.sk alebo www.ucimenadialku.sk.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

  Zdravotný dotazník

  Pokyny pre zákonných zástupcov

 • Príhovor riaditeľky školy

  Príhovor riaditeľky školy

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Ukončili sme školský rok, ktorý sa niesol v znamení „korony“ a významne ovplyvnil vyučovanie v škole. Aj ukončenie školského roka prebehlo v inom režime. Možno vám chýbajú vysvedčenia, osobné stretnutia s kamarátmi a učiteľmi.  Všetko na vás počká v septembri a dúfame, že už v bežnom školskom režime.

  Prenesenie celého vyučovacieho procesu do domáceho prostredia v čase „korona krízy“ nebolo  jednoduché, ale zvládli sme to veľmi dobre – všetci aktéri (žiaci, učitelia aj rodičia), aj keď sa vyskytli individuálne problémy. Je na mieste vysloviť veľké ĎAKUJEME všetkým rodičom, ktorí aj napriek svojej zaneprázdnenosti pomáhali svojim deťom – najmä tým mladším, rodičom z viacdetných rodín, rodičom s deťmi, ktoré potrebujú špeciálnejší prístup.  Pribudli im ďalšie starosti so zabezpečovaním domácej prípravy žiakov a uvedomovali si dôležitosť a potrebnosť tejto prípravy pre adekvátny rozvoj  ich detí. Milí rodičia, žiaden čas, ktorý ste venovali svojim deťom, nie je stratený!

  Ďakujeme aj Vám, milí žiaci, že ste sa postupne naučili  pracovať v online prostredí, zapracovali na svojej sebadisciplíne, zodpovednosti a naučili sa spolupracovať s učiteľmi. Oceňujeme aj vašu samostatnosť  a snahu spoliehať sa na seba (najmä u tých starších) a nezaťažovať  spracovaním zadaní svojich rodičov. Viacerým to išlo výborne.

  Ďakujeme aj učiteľom, ktorí sa tiež museli zdokonaliť a vyškoliť vo využívaní rôznych programov v online prostredí, aby žiakom čo najlepšie sprostredkovali učivo. Za poskytovanie konzultácií žiakom počas online hodín, za nespočetne veľa komunikácií v rámci edupage prostredia.

  Ďakujeme aj prevádzkovým zamestnancom, ktorí sa príkladne starali o dodržiavanie epidemiologicko - hygienických pravidiel počas postupného otvárania škôl.

  Prajeme žiakom, zamestnancom aj rodičom po týchto náročných mesiacoch príjemné, relaxačné prázdniny/dovolenku, pokojné a požehnané chvíle strávené v kruhu rodiny.                                  

  Tešíme sa na stretnutie v septembri!

  Mgr. Edita Špilová, riaditeľka školy

   

 • Dôležitý oznam!

  Dôležitý oznam!

  Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, v nadväznosti na odporúčanie krízového štábu Okresného úradu v Čadci, rozhodol zriaďovateľ o zatvorení základnej školy od 29. júna 2020. Odovzdávanie vysvedčení sa odloží na začiatok budúceho školského roka. Deviataci si vysvedčenie môžu prevziať  v pondelok 29. júna 2020 v čase od 10.00 h do 11.00 h. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznam o voľnom pracovnom mieste

  Škola prijme do pracovného pomeru  učiteľa - katechétu na celý úväzok s nástupom od 01.09.2020. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy vrátane kánonickej misie.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Spev a hra na gitare alebo inom hudobnom nástroji vítaná.

  Požadované doklady posielajte do 30. 06. 2020 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od pondelka 22.6.2020 je možné, aby do školy prišli i žiaci 6.- 9. ročníka.  Na základe pretrvávajúcich prísnych hygienických predpisov využijeme tento čas len na odovzdávanie  učebníc, preberanie  učebníc na nový školský rok, upratovanie tried a odovzdávanie vysvedčení. Žiakov 6. - 9. ročníka pozývame do školy nasledovne: (22.6.2020 – žiaci 9. ročníka, 23.6.2020 – žiaci 8. ročníka, 24.6.2020 – žiaci 7. ročníka, 25.6.2020 – žiaci 6. ročníka). Žiaci v daný deň prídu do školy o 9.00h, prinesú so sebou všetky učebnice, vypísané a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Stravovanie pre žiakov 6. – 9. ročníka v týchto dňoch nebude zabezpečené. Vyučovanie žiakov 1. – 5. ročníka bude i naďalej prebiehať v nezmenenom režime.

  30.6.2020 – v posledný deň školského roku 2019/2020 prídu do školy všetci žiaci. Uskutoční sa slávnostné ukončenie školského roka, pán kaplán bude sláviť svätú omšu v kostole o 8.30h. Žiaci sa zhromaždia na námestí  pred budovou školy ročníkov 1.-4. o 8.15h, do kostola pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Po sv. omši v triedach prebehne odovzdávanie vysvedčení. V tento deň nebude zabezpečené stravovanie pre žiakov.

 • Informácie k začatiu vyučovania od 1.6.2020

  Informácie k začatiu vyučovania od 1.6.2020

  Základná škola poskytne vzdelávanie v škole všetkým žiakom 1. – 5. ročníka, ktorí prejavili záujem nastúpiť do školy. Žiaci sa budú vyučovať v skupinách do 20, skupiny žiakov sú zložené zo žiakov tej istej triedy. Piataci sa budú deliť na 2 skupiny podľa delenia na anglický jazyk. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, zloženého najmä z hlavných predmetov. Žiaci 1.stupňa si v pondelok prinesú všetky učebnice a zošity. Väčšinu týchto pomôcok si žiaci nechajú v škole, nebudú ich musieť nosiť domov. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

  Režim vyučovania:

  V deň nástupu do školy je nutné priniesť písomné vyhlásenie podpísané rodičom o bezinfekčnosti dieťaťa - viď príloha. Bez tohto vyhlásenia nie je možné prijať žiaka do školy.

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem vyučovania vo svojej triede.

  Žiaka pri ceste do školy sprevádzajú osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Rodičom a sprevádzajúcim osobám nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

  Ak ste v odpovedi pre školu prihlásili dieťa na stravu, je na stravu prihlásené, škola poskytla zoznam žiakov vedúcej jedálne. Dodatočné odhlasovanie a prihlasovanie žiakov na stravovanie treba urobiť ako bolo zvykom v normálnom režime. V pondelok 1. júna 2020 je možné dieťa odhlásiť do 7.30 h.

  Vzhľadom k nutnosti dodržiavania epidemiologických opatrení nie je možné prijať všetkých žiakov, ktorí prejavili záujem o ŠKD. Prijatí sú všetci prváci, o prijatí ostatných žiakov budeme informovať individuálne. Prevádzka školského klubu detí bude do 16.00 h.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

 • Duchovný program katolíckych škôl

  Duchovný program katolíckych škôl

  Združenie katolíckych škôl Slovenska pozýva všetkých žiakov a zamestnancov cirkevných škôl zapojiť sa do spoločného duchovného programu prostredníctvom online internetového vysielania počas tohto týždňa.

  Pondelok 18. 5., 16,00 - Počúvanie Slova  (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov

  Utorok 19.5., 16,00 - Svätý ruženec (P. Milan Toman SVD)

  Štvrtok 21.5., 16,00  - Svätá omša (celebrant  Mons. Jozef Haľko, biskup). V tento deň je sviatok Nanebovstúpenia Pána.

  Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. (Počúvanie Slova z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava - Prievoz v Ružinove). Program môžete  sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/.

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 07.05.2020 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády šk. r. 2019/2020 dištančnou formou. Z našej školy sa zúčastnili dve výborné žiačky - Emma Gordanová a Dominika Tatarková.Celý priebeh distančnej formy chemickej olympiády bol veľmi náročný. Aj touto cestou chceme dievčatám srdečne zagratulovať a vysloviť obdiv, že boli odvážne, zapojili sa a reprezentovali našu školu. (Ing. Krupíková, učiteľka chémie)

 • 1. miesto na krajskom finále súťaže Jazykový kvet

  1. miesto na krajskom finále súťaže Jazykový kvet

  Divadelný súbor AHA pri základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta a CVČ Skalité si v tomto školskom roku pripravil pre svoje publikum dve predstavenia. Predstavenie v anglickom jazyku ONE WISH dievčatá stihli odohrať pre verejnosť formou projektu Hodina angličtiny na Obecnom úrade v Skalitom. Ďalším plánom súboru bolo zúčastniť sa krajského semifinále súťaže Jazykový kvet. Je to akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v anglickom jazyku. Deň pred konaním súťaže sme však dostali informáciu, že kultúrne aktivity sú pozastavené. Následne sme boli vyzvaní, aby sme pripravili video nahrávku predstavenia a pokračovali v súťaži alternatívnou formou. Popasovali sme sa s ťažkosťami ako sú obmedzený čas, slabé technické vybavenie a chýbajúci priestor, ale nahrávku sme vytvorili. Podarilo sa nám postúpiť do krajského finále. Na základe rozhodnutia celoštátnej komisie, zhodnotenia bodov i slovných hodnotení porotcov semifinálových kôl sa nám podarilo získať prvé miesto a postup do celoštátneho finále. Tešíme sa  z tohto výsledku a čakáme na rozhodnutie o forme celoslovenského kola súťaže. Dúfame, že uvoľňovanie opatrení v súvislosti s pandémiou nám umožní vycestovať a stretnúť sa s divadelnými súbormi z iných škôl, aby sme si vzájomne mohli pozrieť naše vystúpenia, zdieľať svoje skúsenosti a zážitky z našej činnosti. (vedúca divadelného súboru Jana Kubánková)

 • Oznámenie o hodnotení žiakov

  Oznámenie o hodnotení žiakov

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám riaditeľka školy oznamujeme, že predmety výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie a technika sa nebudú hodnotiť.

  Zároveň chceme upozorniť žiakov, že pedagogická rada môže nariadiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania na diaľku (nereagovali na online vyučovanie, nevypracovávali si zadané úlohy, nekomunikovali s učiteľmi).

 • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše

  Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše

  Milí žiaci, srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše, v stredu 22. apríla 2020 o 16:00 hod., prostredníctvom internetového vysielania z Kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko. Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Môžete ju sledovať zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ . Pozvite k sledovaniu aj svojich rodičov a súrodencov, aby sme sa spojili v spoločnej modlitbe.

 • Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021

  Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021

  Milí rodičia budúcich prvákov,

  oznamuje Vám, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky, ktorá je na stránke školy, a to do 24.04.2020 vrátane. Po 24.4. budeme kontaktovať každého rodiča individuálne na overenie dokladov.

  Pre tých, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, bude vyhradený čas na osobný zápis 21.04.2020 od 15,00 h do 17,00 h (bez prítomnosti dieťaťa) v budove ročníkov 5. až 9.  Pri  osobnom zápise je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. Je potrebné doniesť Váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Na odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné, aby rodič priniesol žiadosť o odklad osobne počas zápisu alebo ju poslal doporučene na adresu školy poštou do 24.04.2020. Súčasťou žiadosti  je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Žiadosť o odklad si môžete stiahnuť na našej web stránke školy.

  V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle  0911 250 927.

 • Veľkonočné prianie

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria