Navigácia

Matematika a pohyb

Program

Erasmus +

Kľúčová akcia

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia

Mobilita učiacich sa a zamestnancov

Typ akcie

Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Číslo zmluvy

2018-1-SK01-KA101-045971

Názov projektu

Matematika a pohyb

Trvanie projektu

12 mesiacov

Začiatok projektu

01/06/2018

Koniec projektu

31/05/2019

Názov organizácie príjemcu grantu

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta

Národná agentúra

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

Cieľ projektu: Modernizovať vyučovanie matematiky na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Máme záujem zlepšiť výkonnosť našich žiakov. Na škole narastá počet integrovaných žiakov. Potrebujeme, aby naši učitelia poznali metódy a techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť  náročnú prácu v početných, výkonnostne zmiešaných, triedach. Predpokladáme, že realizácia projektu prinesie škole nový uhol pohľadu na vyučovaný predmet, žiakom nové kreatívne spôsoby učenia sa, učiteľom matematiky novú metódu, ktorú budú môcť využívať vo svojej práci, rodičom nové impulzy ako pomáhať svojmu dieťaťu pri učení.

Účastník kurzu: Mgr. Jana Kubánková

Štruktúrovaný kurz: Matematika a pohyb, Ommen, Holandsko

Partnerská organizácia: Nadácia Olde Vechte, so sídlom v Ommen, Holandsko.
Poslaním nadácie je poskytovať vzdelávacie prostredie pre pedagógov, lektorov, dobrovoľníkov i študentov. Nadácia využíva moderné prístupy neformálneho vzdelávania vo všetkých svojich aktivitách. V metodikách výučby využíva kinestetické, sluchové a vizuálne podnety. Učenie sa prostredníctvom využívania viacerých zmyslov prináša hlbšie a trvalejšie osvojenie si nových poznatkov.

Kompetencie, ktoré účastník získa počas mobility:  

 • oboznámenie sa s predkladanou metodikou s cieľom priblížiť vybrané matematické koncepty,
 • zoznámenie sa s online metódami, ktoré Nadácia Olde Vechte využíva,
 • rozpoznanie vlastného štýlu učenia,
 • hodnotenie vlastného procesu učenia,
 • práca s učiteľmi z celej Európy.
 • využívanie odbornej terminológie,
 • začlenenie nových techník a zručnosti do svojej praxe,
 • prehĺbenie matematických vedomostí,
 • práca v tíme, vyrovnanie sa s rôznorodosťou,
 • zaujatie adaptabilného a flexibilného postoja v rôznych podmienkach interkultúrnej komunikácie.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
  Skalité 729
  023 14
 • 041/4376101
  0911 250 927

Fotogaléria