Navigácia

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov

Základná škola sv. Andreja  Svorada a Benedikta, Skalité 729 realizuje projekt s názvom:

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom

Tento projekt je spolufinancovaný  z  Európskeho sociálneho fondu.

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: Vzdelávanie

Cieľová skupina: Žiaci  ZŠ vrátane žiakov so ŠVVP

Časový rámec realizácie projektu: 12/2017 – 11/2020                

Financovanie: 

Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ:  85%    26 469 €

Prostriedky štátneho rozpočtu SR: 5%    1 557 €

Prostriedky žiadateľa – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729: 10%    3 114 €

Cieľ projektu:  Podpora úspešnej školskej inklúzie prostredníctvom asistenta učiteľa.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán pre OP ĽZ  www.esf.gov.sk

Typ projektu:  dopytovo-orientovaný projekt

Sprostredkovateľský orgán www.minedu.gov.sk

Špecifický cieľ: Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom

Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu. Podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému a základnému vzdelávaniu vrátane (formálnych a neformálnych) spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia, dovzdelávania a odbornej prípravy.

Cieľ projektu:  Podpora úspešnej školskej inklúzie prostredníctvom asistenta učiteľa. Projekt počíta so zamestnaním jedného asistenta učiteľa. Pracovnou náplňou asistenta učiteľa bude v spolupráci s učiteľmi pomáhať žiakom so zdravotným postihnutím, so ŠVVP pri prekonávaní bariér vo výchovno-vzdelávacom procese.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
    Skalité 729
    023 14
  • 041/4376101
    0911 250 927

Fotogaléria